BELGISCHE MARITIEME LIGA  vzw.
LIGUE MARITIME BELGE  asbl.

Koninklijke Vereniging  - Société Royale

ENQUËTES    ONDERZOEKEN

Beperkte enquête met als doelgroep de cursisten
"Volwassenenonderwijs - Maritieme Opleiding – Opties Dek en Motoren"
ingeschreven in de CVO-instellingen in Deurne en Oostende.
Academiejaar 2010 - 2011

Dit rapport brengt verslag uit over de eerste enquête die binnen de "CVO – Maritieme Opleiding – instellingen in Deurne en Oostende plaats vond in de periode december 2010 – maart 2011. De doelgroep waren de cursisten die in het volwassenenonderwijs, heel dikwijls avondonderwijs, een maritieme opleiding volgen die leidt tot scheepsofficier Hoofd van Wacht (Dek) en werktuigkundige Hoofd van de Machinekamerwacht (Motoren) op operationeel vlak. De opleiding is van het modulaire type en duurt in principe 3 jaar. Het certificaat van de opleiding leidt tot het internationaal erkend vaarbevoegdheidsbewijs STCW Code II/1 en III/11 indien ook aan de voorwaarden van opgelegde vaartijd wordt voldaan.

Deze enquête binnen het "Volwassenenonderwijs – Maritieme opleiding" vervolledigt de enquêtes die de Belgische Zeevaartbond vzw al eerder heeft uitgevoerd in de andere maritieme opleidingsinstellingen, namelijk: 7 enquêtes bij de eerstejaarsstudenten en de 2 enquêtes bij de laatstejaarsstudenten aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen en 2 enquêtes binnen het "TSO - Maritieme Opleiding" bij Cenflumarin in Kalloo en het Mercator Maritiem Instituut in Oostende.
Met deze enquête heeft de BZB vzw gevolg gegeven aan de uitnodiging van de directies van het "CVO – Deurne" en het "CVO – De Avondschool – Oostende". Deze laatste enquête stelt de BZB vzw in staat om een totaalbeeld op te hangen van de motivatie van de studenten, leerlingen en cursisten die voor een maritieme opleiding hebben gekozen.
In deze enquête is niet alleen getracht een nauwkeurig profiel van de cursist "CVO - Maritieme Opleiding" te schetsen maar tevens na te trekken in welke mate de "CVO – Maritieme Opleiding" instellingen van Deurne en Oostende erin slagen de cursisten grotere kansen op de arbeidsmarkt te bieden. De peiling wil ook de tevredenheidcoëfficiënt van de cursisten meten met betrekking tot enerzijds de informatie over het lessenpakket en studieverloop binnen het CVO en anderzijds tot de mogelijke inhoud van de toekomstige maritieme loopbaan.

Deze enquête heeft rekening moeten houden met enkele beperkingen namelijk de moeilijkheid om cursisten gelijktijdig samen te brengen, wat niet evident is in een modulair onderwijssysteem. Heel wat vragen werden onvolledig of niet beantwoord, misschien een gevolg van de noodgedwongen fragmentarische aanpak. Deze tekortkomingen doen echter geen afbreuk aan de betrouwbaarheid van de conclusies die zich aandienen bij de analyse van de enquêteformulieren. Wel vragen zij aandacht om in de toekomst aan de bevindingen een hogere graad van relevantie te geven.

Dankzij de bereidwillige medewerking van de cursisten en de directies van het "CVO – Deurne " en het"CVO – De Avondschool - Oostende" heeft deze eerstee enquête een beter inzicht gegeven in de interessante perspectieven en mogelijkheden die deze onderwijsvorm aan volwassenen biedt.

 

 

Enquête in het T.S.O. Schooljaar 2008 - 2009

 

Het document “ Enquête in het T.S.O. – Schooljaar 2008 - 2009” ( klik hier) is het verslag over een eerste peiling naar de motivatie van de leerlingen van het Maritiem Technisch Secundair Onderwijs (T.S.O.) om voor een maritieme opleiding te kiezen. Deze enquête, die tijdens het schooljaar 2008 – 2009 werd uitgevoerd, vond haar oorsprong bij de stakeholders van het “Convenant Maritieme Opleidingen” en stoelt op de resultaten van de enquête die al enige jaren peilt naar de motivatie van de eerstejaarsstudenten Bachelor “Nautische Wetenschappen” en “Scheepswerktuigkunde” aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen om voor een maritieme loopbaan te kiezen.

DAB – VLOOT en de Belgische Zeevaartbond vzw hebben vorm en inhoud aan deze enquête gegeven. De resultaten van deze eerste enquête zijn eerder indicatief. Lees dit verslag en U verneemt alles over het hoe en waarom de jongeren opteren voor een maritieme opleiding in het T.S.O. In het laatste hoofdstuk wordt getracht tot een eerste besluitvorming te komen. Reacties en opmerkingen op dit onderzoek zijn meer dan welkom. Indien gewenst zullen wij U graag meerdere exemplaren van dit verslag opsturen. (E-mailadres: lmb-bzl@skynet.be  )

 

Le document “ Enquête in het T.S.O. – Schooljaar 2008 – 2009”  (cliquez ici) constitue le rapport d’une toute première enquête qui cherche à définir, au niveau de l’Enseignement Maritime Technique Secondaire, les raisons qui poussent les élèves à opter pour une formation maritime. L’enquête a été effectuée au courant de l’année scolaire 2008 – 2009.  Elle trouve son origine chez les partenaires de la « Convenant Maritieme Opleidingen »  et s’inspire des résultats des enquêtes semblables qui, depuis quelques années, cherchent à mieux connaitre la motivation des étudiants de première année du baccalauréat «  Sciences Nautiques » et « Mécanique Navale » de l’Ecole Supérieure de Navigation à Anvers à opter pour une carrière maritime.

La DAB – VLOOT et la Ligue Maritime Belge asbl. se sont entendus pour donner corps et forme à cette enquête. Les résultats de cette première enquête sont à ce stade essentiellement indicatifs. Prenez connaissance de ce rapport et vous comprendrez ce qui motive les élèves à opter pour une formation maritime au niveau du Technique Secondaire. Une première esquisse des conclusions de cette première enquête est reprise au dernier chapitre du rapport. Nous prendrons avec beaucoup d’intérêt connaissance de vos remarques et observations. Nous adresserons avec plaisir des exemplaires supplémentaires de ce rapport à ceux qui en expriment le souhait. Le rapport d’enquête est disponible en néerlandais uniquement. (Adresse courriel : lmb-bzl@skynet.be

 

 

Eerste enquête bij de laatstejaarsstudenten “Master Nautische Wetenschappen” en “3de Bachelor Scheepswerktuigkunde” van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen – Academiejaar 2009 – 2010.

 

Sedert nu 7 jaren peilt de Belgische Zeevaartbond vzw jaarlijks naar de motivatie van de eerstejaarsstudenten (afdeling Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde)  van de H.Z.S. om voor een maritieme opleiding te kiezen. Deze achtereenvolgende enquêtes hebben het mogelijk gemaakt het profiel van de eerstejaarsstudent alsmede zijn motivatie scherp te definiëren.

De Raad van Bestuur vond het aangewezen om naar de motivatie van diezelfde studenten te peilen – 3 of 4 jaar later - nu zij bijna het einde van hun maritieme opleiding bereikt hebben. U kan hier (klik hier) het verslag en de besluiten lezen van de eerste enquête die bij de laatstejaarsstudenten werd uitgevoerd tijdens het Academiejaar 2009 – 2010.

Raadpleeg eveneens op deze site het verslag van de 7de enquête bij de eerstejaarsstudenten van de H.Z.S. – Academiejaar 2008 - 2009

 

Première enquête auprès des étudiants de dernière année “Master Sciences Nautiques” et “Bachelor Mécanique Navale” à l’Ecole Supérieure de Navigation à Anvers – Année Académique 2009 – 2010.

 

Il y a maintenant 7 ans que la Ligue Maritime Belge asbl effectue annuellement un sondage auprès des étudiants de la première année (section Sciences Nautiques et Mécanique Navale) de l’ESNA afin de connaître les raisons et motifs qui ont poussés ceux-ci à opter pour une formation maritime. Ces enquêtes consécutives ont permis de définir avec une grande précision le profil de l’étudiant de première année ainsi que sa motivation.

Le Conseil d’Administration a jugé utile de mener une enquête auprès de ces mêmes étudiants alors qu’ils approchaient  maintenant – 3 ou 4 années plus tard – le terme de leur formation maritime. Vous pouvez prendre ici connaissance (cliquez ici) du rapport et des conclusions de l’enquête menée auprès des étudiants de dernière année durant l’année académique 2009 – 2010.

Consultez également sur ce même site le rapport de la 7ème enquête auprès des étudiants de première année à l’ESNA – Année Académique 200-2009.

 

 

Enquête Maritieme Loopbanen Academiejaar  2008-2009

Het verslag met de resultaten van de zevende beperkte enquête voor het academiejaar 2008-2009, die de Belgische Zeevaartbond georganiseerd heeft bij de eerstejaarsstudenten “Bachelor Nautische Wetenschappen” en eerstejaarsstudenten “Bachelor Scheepswerktuigkunde”, is nu persklaar.

Zoals dit het geval was bij de vorige beperkte enquêtes werd gepeild naar het profiel van de eerstejaarsstudenten. Elementen zoals ouderdom, geslacht, uit welk sociaal midden komen zij, welke middelbare studies hebben zij doorlopen, hadden zij reeds enig contact met het maritieme milieu, enz. enz. komen hierbij aan bod.

Dit en nog veel meer kunt U te weten komen door te klikken op: BZB – Maritieme Loopbanen-Een peiling naar de belangstelling van de jeugd.

 

Enquête Maritime  Année Académique   2008-2009

Les résultats de la septième enquête que la Ligue Maritime Belge a.s.b.l. a effectuée auprès des étudiants de première année « Baccalauréat Sciences Nautiques » et « Baccalauréat Mécanique Navale » de l’Ecole Supérieure de Navigation à Anvers sont prêts pour la publication.

Comme ce fut le cas avec les rapports précédents, l’étude ne se borne pas uniquement à dresser le profil de l’étudiant de première année des sections « Sciences Nautiques » et « Mécanique Navale » Des facteurs tels que l'âge, le sexe, les origines sociales, le genre d’enseignement secondaire, , les contacts avec le milieu marin, ont été également retenus dans les critères de l’enquête.

Vous pouvez découvrir toute l’enquête en cliquant sur le lien « Enquête Maritime — Année Académique 2008- 2009 ».

 

 

 

  LMB-BZB 2007 Designed by Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@skynet.be
  Deze site werd geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024 x 768 en IE 6 - 7- 8
Ce site a été optimalisé pour une résolution d'écran de IE 6 - 7 - 8